VietinBank bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh

Đồng hành cùng nền kinh tế phát triển

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của VietinBank đạt được kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng nhà nước lớn, trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Năm 2019, VietinBank triển khai đồng bộ, quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 -2020.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank năm 2019 vượt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra, cải thiện mạnh mẽ nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay. Tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô; Tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đến 31/12/2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2019 đạt 11.461 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.781 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 37,4% so với 2018. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Đặc biệt, chất lượng hoạt động và năng lực tài chính tăng là nền tảng để VietinBank tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng (NH) tiên phong trong việc thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Không chỉ cung ứng đủ vốn và đáp ứng các dịch vụ tối ưu cho người dân và doanh nghiệp (DN), trong năm 2019, VietinBank đã giảm lãi suất cho vay và luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp DN và người dân thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ NH với chi phí thấp nhất. 

Trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch Covid-19, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, VietinBank đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhóm giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 

Tính đến 31/3/2020, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.223 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại thời điểm 31/3/2020 đạt 896 nghìn tỷ đồng, tăng 0,33% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/3/2020 đạt 924 nghìn tỷ đồng, giảm 1,25% so với cuối năm 2019 do ảnh hưởng từ suy giảm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế. Tuy nhiên, cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng vẫn có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs (tỷ trọng bán lẻ và SMEs chiếm khoảng 56% dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/3/2020).

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank lũy kế 3 tháng đầu năm 2020 đạt 10.685 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu thu nhập từng bước được cải thiện, tỷ trọng thu ngoài lãi đã tăng từ 20% lên 23% tổng thu nhập hoạt động. Lũy kế 3 tháng năm 2020, thu nhập ngoài lãi (bao gồm cả bảo lãnh) của VietinBank đạt 2.462 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro

Trong những năm qua, VietinBank luôn là ngân hàng tiên phong trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chuyển dịch cơ cấu tài sản theo hướng an toàn bền vững nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR và cam kết với các đối tác chiến lược.

VietinBank bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh - Ảnh 1.

Previous post Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) chốt danh sách cổ đông phát hành 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Next post Unilever thử nghiệm cho nhân viên làm việc 4 ngày/tuần